Muškát moravský (VIVC : MOPR)

白ワイン用ぶどう品種
果皮の色 : 白色*B - Blanc)
種 : Vitis Vinifera

Muškát moravský〈ムスカート・モラフスキー〉は Muškát Ottonel と Prachttraube の交配によってチェコで生まれた白ぶどう品種です。

OIV 等に登録されている品種名(variety name)とシノニム(synonym)

Czechia (Česko)
Slovakia (Slovenská)

ワイン産地(PDO

Slovakia (Slovenská)
Czechia (Česko)

link

AD

楽天市場

posted 2020-04-09, update 2021-11-04

Index

posted by katabami