Neronet (VIVC : NERONET)

赤ワイン用ぶどう品種
果皮の色 : 黒色(N - Noir)
種 : Vitis Vinifera

Neronet〈ネロネット〉はチェコで生まれた黒ぶどう品種です。

OIV 等に登録されている品種名(variety name)とシノニム(synonym)

Czechia (Česko)
Germany (Deutschland)
Slovakia (Slovenská)

ワイン産地(PDO

Slovakia (Slovenská)
Czechia (Česko)

link

AD

楽天市場

posted 2020-04-09, update 2021-11-10

Index

posted by katabami